Prohlášení společnosti vo2max s.r.o. o ochraně osobních údajů

Společnost vo2max s.r.o., se sídlem Švejcarovo náměstí 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 28169786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 130266 (dále také jako „Správce“), přijala opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Za účelem dosažení nejvyšší možné ochrany se budeme řídit následujícími zásadami.

Toto prohlášení a následné zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení může být z naší strany kdykoliv měněno, a to zvláště v případě změn v příslušné právní úpravě vztahující se k ochraně osobních údajů, proto ve Vašem vlastním zájmu doporučujeme sledovat na našich webových stránkách eventuální aktualizace tohoto prohlášení.

Upozorňujeme, že své osobní údaje nám sdělovat nemusíte, ovšem pokud nám některé z Vašich osobních údajů, které požadujeme, nesdělíte, budeme Vám moci poskytnut pouze omezené služby.

Nejprve bychom Vám rádi vysvětlili některé základní pojmy, které Vám pomohou lépe pochopit následující text tohoto Prohlášení.

Osobní údaj

„Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Zvláštní kategorie osobních údajů

„Jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.“

Subjekt údajů

„Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.“

Správce osobních údajů

„Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá.“

Zpracovatel osobních údajů

„Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.“

Zpracování osobních údajů

„Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.“

Jak a k jakému účelu údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě zákonného důvodu dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm. b), a to pokud je zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy nebo dle písm. c) pro splnění zákonné povinnosti. Dále také dle písm. a) na základě Vašeho poskytnutého souhlasu se zpracováním těchto údajů v případě, kdy oprávněné zájmy (písm. f) dle výše uvedeného ustanovení jako zákonný důvod zpracování nedostačují nebo se jedná o zpracování zvláštních kategorií osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovány pro účely zajištění a poskytnutí služeb, pro účely vedení dokumentace a další účely souvisejícís poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinnostízdravotnického zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve zněnípozdějších předpisů. Dále pro účely naplnění smluvního vztahu. Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízenídalších s poskytnutou službou přímo nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz Obchodní sdělení).

Jaké údaje zpracováváme

V rámci poskytování našich služeb shromažďujeme následující osobní údaje:

a)    oslovení /titul

b)    jméno

c)     příjmení

d)    kontaktní adresa

e)    e-mailová adresa

f)     telefonní číslo (pokud nám jej sdělíte)

g)    údaje o platební kartě (pokud jste ji použili)

Doba uchování osobních údajů

Údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností či ochraně našich práv (zpravidla po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). Pokud využijete své právo být zapomenut nebo odvoláte poskytnutý souhlas, budou údaje uchovány samozřejmě dobu kratší.

Předávání údajů – další zpracovatelé

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům dochází pouze v minimálně míře a všechny zpracovatelské vztahy jsou založeny na smlouvách o zpracování, ve kterých se naši zpracovatelé zaručili přijmout taková opatření, kterými zajistí stejnou míru zabezpečení osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost. Informace o společnostech, které pro Správce zpracovávají osobní údaje nebo provádějí marketingové průzkumy, je možné získat na adrese Správce.

Obchodní sdělení, přímý marketing

Dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a dle úvodního ustanovení č. 47 GDPR je nám umožněno některé Vámi poskytnuté údaje využít k přímému marketingu v rámci našeho již existujícího smluvního vztahu, a to i bez výslovného souhlasu. Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti dalšímu zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Cookies

Aby naše nabídka byla pro Vás relevantní, využívají naše webové stránky www.vo2max.cz  textové soubory cookies. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všech funkcí, které nabízí naše stránky.

Zabezpečení

Abychom dosáhli té nejvyšší možné míry ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, využíváme určité technologie a administrativní, technická a fyzická opatření. Byla tak z naší strany přijata vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení Vašich údajů, stejně jako byla přijata technická opatření k zabezpečení datových úložišť, úložišť osobních údajů v listinné podobě, pravidelné aktualizace sytému a opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob k údajům. I přesto, že se snažíme maximálně ochránit Vaše osobní údaje před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním, nikdy není možné zajistit 100% kontrolu. Proto Vás budeme v případě jakýchkoliv incidentů, které dosáhnou určité míry rizika, bezprostředně informovat.

Kamerový záznam 

Správce za účelem ochrany majetku a prevence vzniku škod monitoruje v prostorách pohyb osob prostřednictvím kamerových systémů se záznamem.  Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy viditelně označeny upozorněním. V tomto případě po provedeném testu rovnováhy je právním důvodem tohoto zpracování oprávněný zájem správce dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm. f). Pokud nejsou záznamy posouzeny jako potřebné pro účely trestního, správního či jiného obdobného řízení, budou nejpozději do 14-ti dnů od jejich pořízení smazány.

Práva subjektů osobních údajů

Abychom ctili zásadu transparentnosti zpracování osobních údajů, rádi Vám na níže uvedených kontaktních údajích poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

V první řadě tak máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Toto právo především spočívá v získání potvrzení, že osobní údaje o Vás zpracováváme a dále právo na určité informace, jako je účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, plánovaná doba jejich zpracování atd.

Pokud to bude ze zákona možné, máte právo změnit nebo provést opravu osobních údajů, které o Vás uchováváme.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě Vašeho souhlasu, máte právo toto zpracování omezit nebo tento souhlas kdykoliv odvolat. Máte rovněž právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Také máte právo na kopii osobních údajů, které o Vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání, elektronických rozhodování a subjektů, s nimiž Vaše údaje sdílíme. Informace, které požadujete, se Vám budeme snažit v přiměřené době zpřístupnit. V závislosti na tom, jaké informace budete požadovat, Vám v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme účtovat menší poplatek. Za podmínek stanovených právními předpisy máte rovněž právo na přenositelnost osobních údajů.

Máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s platnými předpisy, máte právo vznést námitku proti zpracování a dále i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

V případě dotazů, stížností, připomínek nebo uplatnění práv subjektů údajů nás kontaktujte  na emailové adrese: vo2max@vo2max.cz

Domluvte si vstupní
vyšetření na klinice.

Nabízíme vám možnost 15 minutové konzultace po telefonu zdarma, kde vám poradíme, jak a s kým řešit váš aktuální zdravotní stav. Následně vás moc rádi uvidíme u nás na klinice na vstupním vyšetření.

Objednat se můžete přes telefon nebo vyplněním formuláře níže a my se vám ozveme zpět.